Jeżeli jesteśmy płatnikami musimy być świadomi swoich praw oraz obowiązków. Płatnik to osoba , jaka na mocy ustaw podatkowych podlega obowiązkowi podatkowemu. Płatnikiem jest zatem każda osoba fizyczna, która osiąga dochody, w tym osoby niepełnoletnie. Do jednych z podstawowych obowiązków każdego płatnika jest przestrzeganie wszelkich terminów płatności. Warto pamiętać, że w przypadku braku terminowej wpłaty należności powstaje zaległość podatkowa, od której należy naliczyć oraz zapłacić odsetki za zwłokę. Jeżeli termin płatności wypada w sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień zapłaty należności uważa się pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym od pracy. Kolejnym ogromnie ważnym obowiązkiem jest przechowywanie wszelkich faktur, ksiąg podatkowych, dokumentów związanych z poborem bądź inkasem podatków. Dokumenty należy przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia, który wynosi 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym minąłby termin płatności podatku. Jeżeli zostaniemy wezwani przez organ podatkowy w celu złożenia wyjaśnień, zeznań bądź przedłożenia dokumentów trzeba stawić się w nim w wyznaczonym dniu. Jeżeli pomimo wezwania organu podatkowego nie stawimy się osobiście bez podania przyczyny, możemy zostać ukarany grzywną porządkową do 2800 zł. Zapraszamy na stronę www.piotrmoll.pl

You may also like